Dla Interesantów

Katalog Usług Administracyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie jest zbiorem kart z opisem usług administracyjnych świadczonych interesantom wraz ze wzorami wniosków i oświadczeń niezbędnych do realizacji niektórych spraw administracyjnych.

Opis i rodzaj
dokumentu

Microsoft
Word / DOCX / XLS

Adobe Reader
PDF

Wzór wypełnienia formularza

Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków pobierz (docx, 38KB)  
Wniosek o zmianę adresu/nazwiska właściciela pobierz (doc, 47KB) pobierz (pdf, 148KB) 
Wydania zaświadczenia pobierz (docx, 36KB)  
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie powierzchni pobierz (doc, 30KB) pobierz (pdf, 148KB) 
Wniosek o wydanie zaświadczenia do uwłaszczenia lub zasiedzenia pobierz (doc, 31KB) pobierz (pdf, 140KB) 
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego pobierz (doc, 29KB) pobierz (pdf, 218KB) 
Wydania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków pobierz (docx, 41KB)  
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – formularz EGIB pobierz (xls, 76KB) pobierz (pdf, 268KB) pobierz (pdf, 297KB)
Udostępnianie zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierz (docx, 40KB)  
Wniosek o wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej – formularz P, P1 pobierz (xls, 93KB) pobierz (pdf, 279KB) pobierz (pdf, 257KB)
Pozostałe wnioski – formularze: P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 pobierz (xls, 210KB) pobierz (pdf, 400KB) 
Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierz (docx, 39KB)  
Wniosek o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej pobierz (doc, 45KB) pobierz (pdf, 153KB) 
Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierz (doc, 52KB) pobierz (pdf, 210KB) 
Druk opłaty skarbowej za zaświadczenie pobierz (doc,214KB)  
Druk opłaty skarbowej za decyzję pobierz (doc, 214KB)  

Zamówienie na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości. W celu udostępniania rejestru cen i wartości nieruchomości drogą elektroniczną należy:

  1. wysłać zamówienie na adres podgik@powiat.rzeszowski.pl
  2. zamówienie powinno być wypełnione na właściwym formularzu z załącznika nr 3 – dane podstawowe „P”, dane szczegółowe „P4″

Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną dokument obliczenia opłaty w formacie  PDF. Zbiór danych – elektroniczny rejestr cen w formacie RTF i licencja zostaną przesłane po przedstawieniu dowodu wpłaty.

Podstawa naliczenia opłaty – USTAWA z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) i Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. – w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz.917).

Istnieje możliwość otrzymania zamówionych materiałów (wypisów, map, wniosków  – formularz EGIB, P, P1) drogą pocztową, po zaznaczeniu odpowiednich pozycji w formularzu P (pkt . 11, forma przekazania i sposób odbioru materiałów).
Ceny za wysyłkę :  do 1kg (10zł),  1kg-5kg (15zł)  powyżej 5kg (20zł). W zamówieniu należy podać adres e-mail w celu przesłania dokumentu obliczenia opłaty.
Materiały zostaną wysłane po przedstawieniu dowodu wpłaty.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego§ 20. 1. Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu, o ile przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3, 6-10 i ust. 1a, art. 24b ust. 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy, a także art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nie stanowią inaczej, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)   imię i nazwisko i numer PESEL albo nazwę i numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;
2)   miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy;
3)   dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
4)   nazwę podmiotu, do którego jest adresowany wniosek;
5)   określenie materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku, a w szczególności ich rodzaju, zakresu rzeczowego i terytorialnego, szczegółowości, formy oraz postaci, w jakiej mają być udostępnione;
6)   datę i podpis wnioskodawcy.