PODGiK

PODGiK jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego – finansowaną w formie jednostki budżetowej, powołaną Uchwałą nr VII/26/99 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 15 maja 1999 r. za pośrednictwem której Starosta Rzeszowski przy pomocy Geodety Powiatowego wykonuje swoje zadania z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Rzeszowskim.

Obszarem działania PODGiK jest Powiat Rzeszowski.

Siedzibą PODGiK jest miasto Rzeszów.

Nadzór nad PODGiK sprawuje Starosta Rzeszowski.

Do zakresu działania PODGiK należy wykonywanie zadań określonych w § 3 Statutu PODGiK zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/281/06 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie oraz stosownych kompetencji przekazanych przez Zarząd Powiatu i Starostę.

W skład PODGiK wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne:

  • Główny Księgowy
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Oddział Organizacyjno-Administracyjny
  • Oddział Informatyki
  • Oddział Dokumentacji i Kartografii
  • Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków
  • Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Sokołowie Młp.