Oddział Informatyki

Do zadań Oddziału Informatyki  należą czynności związane między innymi z:

 1. w zakresie informatyzacji PODGiK:
 • planowaniem i rozwojem informatycznym PODGiK,
 • budowaniem i modernizacją serwisów intranetowych,
 • planowaniem i zakupem sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego,
 • wdrażaniem nowych technologii i systemów informatycznych,
 • prowadzeniem spraw z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 • planowaniem i nadzorem nad łącznością teleinformatyczną (telekomunikacyjną).
 1. w zakresie administracji i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną:
 • prowadzeniem ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej itp.,
 • nadzorem nad okablowaniem strukturalnym w zakresie sieci teleinformatycznych,
 • zgłaszaniem do Dyrektora PODGiK braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku,
 • nadzorem nad prawidłowym działaniem stref chronionych w budynku, przydzielanie uprawnień i kart dostępu do stref,
 • nadzorem nad prawidłowym działaniem monitoringu wizyjnego w budynku i jego otoczeniu,
 • przygotowywaniem fragmentów nagrań z monitoringu i udostępnianie ich dla właściwych służb zgodnie z przepisami (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).
 1. w zakresie administracji zarządzania bazami danych i aplikacjami:
 • administracją i konserwacją systemów baz danych i aplikacji,
 • inicjowaniem zmian w przepisach wewnętrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,
 • inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach danych i aplikacjach.
 • tworzeniem i obsługą sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych dla zbiorów w zakresie właściwości PODGiK,
 • budową i prowadzeniem informatycznych baz danych,
 • generowanie kopii bezpieczeństwa baz danych,
 • zarządzaniem bezpieczeństwem danych i systemów,
 • dokonywanie oceny działania systemów teleinformatycznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
 1. w zakresie sprawozdawczości:
 • przekazywaniem Głównemu Geodecie Kraju danych w zakresie PRG,
 • sporządzaniem powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, użytków, budynków i lokali,
 • współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania ZSIN,
 • zarządzaniem sprawozdawczością elektroniczną,
 • współpracą z GUGiK, PWINGiK, ARiMR, GUS w zakresie sprawozdań, ankiet
  i wydawania danych.
 1. w zakresie GEOPORTALU Powiatu Rzeszowskiego:
 • organizacją i funkcjonowaniem systemu,
 • analizą potrzeb oraz planowaniem i rozwojem systemu,
 • utrzymaniem aktualności danych publikowanych w serwisie,
 • utrzymaniem dostępności usług internetowych,
 • pozyskiwaniem i zasilaniem systemu nowymi danymi,
 • administrowaniem bazą użytkowników,
 • nadzorem nad oprogramowaniem,
 • monitorowaniem i funkcjonowaniem, również pod kątem bezpieczeństwa danych,
 • współpracą z Wydziałami Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
 1. w zakresie portali internetowych:
 • pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP
 • prowadzeniem strony internetowej PODGiK,
 • prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym – Biuletynem Informacji Publicznej,
 • prowadzeniem wewnętrznego portalu intranet.
 1. w zakresie wydawania danych pzgik:
 • dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku dużych opracowań),
 • do opracowań zamawianych przez Starostę Rzeszowskiego,
 • dla gmin Powiatu Rzeszowskiego,
 • dla podmiotów realizujących zadania publiczne.

braniem udziału w odbiorach zlecanych robót przez Starostę Rzeszowskiego, kontroli opracowań i przyjmowanie do systemu wykonanych robót.