Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie, o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej https://www.podgik.powiat.rzeszowski.pl, https://bip.podgik.powiat.rzeszowski.pl

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-01-11
Data publikacji oświadczenia: 2020-12-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:
– braku informacji o rozmiarach plików do pobrania – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje,
– braku podpisanych niektórych obrazków – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje,
– obrazy nie zawierają tekstu alternatywnego
– nieprawidłowo wyrównany tekst,
– brak wyszczególnienia i prawidłowo opisanych linków,
– nieodpowiednio sformatowane dokumenty word, pdf
– brak opisów dla dokumentów pdf
– filmy, grafiki zamieszczone na stronie – nie zawierają napisów.

Wyłączenia
– mapy, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– pliki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie https://www.onlineocr.net/pl/

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
-podwyższony kontrast
-możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
-wyświetlanie w skali szarości i na jasnym tle
-podkreślone linki
-zwiększenie czytelności trzcionki

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Bocho
e-mail: agnieszka.bocho@powiat.rzeszowski.pl
telefon: 172300805

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
adres: ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów
e-mail: podgik@powiat.rzeszowski.pl
Telefon: 172300823
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKÓW
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE

Rzeszów, ul. Bernardyńska 7

Siedziba PODGiK w Rzeszowie obejmuje oddziały:

1. Ewidencji Gruntów i Budynków,

2. Dokumentacji i Kartografii,

3. Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GESUT.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

– pierwsze zlokalizowane na rogu ulic Bernardyńskiej i Konarskiego, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich,

– drugie – od strony ulicy Bernardyńskiej (brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych).

Przestrzeń komunikacyjna budynku wolna jest od barier poziomych i pionowych – korytarze znajdują się na jednym poziomie, przejście z hallu głównego na parterze na I i II piętro zapewniają schody oraz winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na III piętro przejście zapewniają tylko schody.

Winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich.

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.
Na I piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wymagana jest pomoc opiekunów.

Na parterze budynku znajduje się sala obsługi klientów, jak również zamontowane są wizualne tablice informacyjne.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, pracownik merytoryczny zostanie wezwany na parter i klient urzędu zostanie obsłużony w dogodny dla niego sposób.

Należy podkreślić, że pełna obsługa klientów PODGiK odbywa się na parterze budynku na sali obsługi.

Budynek nie posiada własnego parkingu z tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kilkanaście miejsc parkingowych należących do miejskiej strefy płatnego parkowania (w ciągu ulicy Bernardyńskiej i Konarskiego) z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

W niedalekim sąsiedztwie posesji znajduje się duży płatny parking należący do Ojców Bernardynów.

Sokołów Małopolski, ulica Rzeszowska 29A

Referat PODGiK w Sokołowie Małopolski ma siedzibę na parterze budynku, który należy do Gminy Sokołów Małopolski.

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Rzeszowskiej, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz znajduje się na jednym poziomie.

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek od strony podwórza posiada własny, ogólnodostępny, bezpłatny parking dla około 30 pojazdów.