Oddział Dokumentacji i Kartografii

Do zadań Oddziału Dokumentacji i Kartografii należą czynności związane między innymi:

 1. Prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK):
 • gromadzenie materiałów i zbiorów danych powiatowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego,
 • pozyskiwanie materiałów zasobu poprzez:
 1. działanie własne organu,
 2. przekazanie przez Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych,
 3. współdziałanie i współpracę organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałanie tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne;
 • ewidencjonowanie PZGiK poprzez prowadzenie ewidencji materiałów zasobu;
 • ewidencjonowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez prowadzenie rejestru zgłoszeń,
 • obsługa portalu internetowego w zakresie obsługi Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • ewidencjonowanie i obsługa wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK poprzez prowadzenie rejestru wniosków w zakresie bazy danych BDSOG, kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych oraz innych materiałów,
 • udostępnienie PZGiK z uwzględnieniem formy elektronicznej i usług sieciowych, kopii dokumentów, umożliwienie do wglądu oryginałów materiałów na podstawie wniosku i zgłoszenia pracy geodezyjnej,
 • udzielanie informacji o posiadanych dokumentach i zasadach udostępniania,
 • ustalanie i naliczanie opłat za korzystanie z PZGiK, za udostępnione materiały oraz uwierzytelnione dokumenty,
 • współpraca z innymi organami służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przekazywania i wymiany danych oraz materiałów geodezyjnych
  i kartograficznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów,
  w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • przetwarzanie do postaci elektronicznej materiałów przyjętych do PZGiK w  postaci nieelektronicznej,
 • przechowywanie materiałów zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych,
 • ocena przydatności użytkowej materiałów PZGiK i wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie do Archiwum Państwowego materiałów wyłączonych z zasobu.
 1. Weryfikacją przekazywanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie zgodności
  z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
 2. Uwierzytelnianiem dokumentów opracowanych przez Wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia wpłynął wniosek, poprzez potwierdzenie zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z  dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
 • organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych (również za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
 • prowadzenie rejestru wniosków o koordynację,
 • tworzenie protokołów narad koordynacyjnych,
 • wydawanie odpisów protokołów narad koordynacyjnych,
 • zamieszczanie adnotacji zawierających informację, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej,
 • wyłączanie z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadkach przewidzianych przez ustawę,
 • przyjmowanie zbiorów danych dotyczących sieci oraz związanej z tymi zbiorami danych dokumentacji geodezyjnej w przypadkach przewidzianych przez ustawę.
 1. Prowadzeniem powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
 2. Tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).
 3. Tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich.
 4. Prowadzeniem i udostępnianiem bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zakresie danych geometrycznych.
 5. Wprowadzaniem do części graficznej bazy danych EGiB informacji otrzymywanych z EMUiA.
 6. Tworzeniem i udostępnianiem standardowych opracowań kartograficznych
  w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 7. Zakładaniem i aktualizacją szczegółowych osnów geodezyjnych.
 8. Zatwierdzaniem projektów osnów geodezyjnych.
 9. Prowadzeniem prac związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 10. Współpracą z Głównym Księgowym w zakresie naliczania opłat za wydawane informacje.

 

Oddział Dokumentacji i Kartografii prowadzi następujące rejestry publiczne:

 1. ewidencję gruntów i budynków w zakresie danych geometrycznych (EGiB),
 2. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 3. bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
 4. standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),
 5. bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
 6. bazę danych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).

 

Oddział tworzą następujące zespoły i samodzielne stanowiska:

 1. Kierownik Oddziału
 2. Zespół Obsługi Zasobu Geodezyjnego
 3. Zespół Obsługi Mapy Numerycznej Bazy EGiB
 4. Zespół Obsługi Powiatowej Bazy GESUT

Zespół Obsługi Zasobu Geodezyjnego tworzą następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Zespołu Obsługi Zasobu Geodezyjnego,
 • stanowiska ds. obsługi zasobu geodezyjnego (obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
  i kartograficznych oraz wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, kosztorysowanie i ewidencjonowanie materiałów przyjmowanych do PZGiK, przetwarzanie dokumentacji PZGiK do postaci elektronicznej, aktualizowanie bazy danych EGiB o dane EMUiA, aktualizowanie bazy danych BDSOG oraz ochrony punktów osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Zespół Obsługi Mapy Numerycznej bazy EGiB tworzą następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Zespołu Mapy Numerycznej,
 • stanowiska ds. aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
  w zakresie danych geometrycznych.

Zespół Obsługi Bazy GESUT tworzą następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Zespołu Bazy GESUT,
 • stanowiska ds. rejestracji wniosków o koordynację, obsługi narad koordynacyjnych oraz aktualizacji bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w zakresie sieci projektowanych
 • stanowiska ds. aktualizacji baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w zakresie sieci istniejących oraz bazy danych obiektów topograficznych
  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500).