Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków

Do zadań Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Referatu Ewidencji Gruntów
i Budynków w Sokołowie Młp.
należą czynności związane między innymi z:

 1. w zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym w systemie teleinformatycznym baz danych ewidencji gruntów i budynków:
 • aktualizacją informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków
  w oparciu o dostępne dla organu dokumenty i materiały źródłowe,
 • udostępnianiem informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów
  z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • udostępnianiem do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych
  i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów
  i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów,
 • zawiadamianiem o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych,
 • wydawaniem zaświadczeń,
 • prowadzeniem postępowań wyjaśniających,
 • przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych,
 • zapewnieniem przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych,
 • realizacją zapisów rozporządzenia w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów
  i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych,
 • archiwizacją danych, które utraciły swoją aktualność.
 1. tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem bazy danych rejestru cen
  i wartości nieruchomości, w tym obsługa portalu internetowego w zakresie obsługi rzeczoznawców majątkowych.
 2. ewidencjonowaniem i obsługą wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
  w zakresie baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, mapy zasadniczej

  i mapy ewidencyjnej oraz kopii innych materiałów zasobu zgromadzonych
  w EGiB.
 3. ewidencjonowaniem i obsługą wniosków o udostępnianie danych z rejestrów publicznych: EGiB, RCiWN, GESUT, BDOT500 oraz BDSOG podmiotom realizującym zadania publiczne.
 4. ustalaniem wysokości opłat w związku z realizacją zadań Oddziału,
 5. ochroną danych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Sokołowie Młp. realizuje ww. zadania
z terenu Gminy Kamień oraz Sokołów Małopolski natomiast  oddział Ewidencji Gruntów
i Budynków
z pozostałych gmin położonych na terenie powiatu rzeszowskiego.

 

Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzi następujące rejestry publiczne:

 1. ewidencję gruntów i budynków,
 2. rejestr cen i wartości,

 

Oddział tworzą następujące zespoły i stanowiska pracy:

 1. Zespół Obsługi Wniosków,
 • Stanowiska obsługi klienta, rejestracji i realizacji wniosków o udostępnienie materiałów zasobu
 • Stanowisko rejestracji i realizacji wniosków o udostępnienie danych z rejestru cen
  i wartości oraz obsługi komorników
 1. Stanowiska prowadzenia gmin tj. aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości, prowadzenia postępowań administracyjnych, przygotowania odpowiedzi na pisma oraz wydawania zaświadczeń.
 2. Stanowiska aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen
  i wartości nieruchomości