PSiP

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

O projekcie
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.

Cele projektu
Celem projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym.
Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Dodatkowym efektem związanym z realizacją projektu będzie wypełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE poprzez publikację i utrzymywanie usług danych przestrzennych w standardzie zgodnym z wymogami OGC. Jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.
Projekt w swoich nadrzędnych założeniach przyczyni się min. do zwiększenia efektywności zintegrowanego zarządzania na poziomie regionu, wsparcia realizacji zadań planistycznych, ochrony środowiska, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawy wizerunku i promocji Podkarpacia, usprawnienia zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym.
Pozostałe cele stawiane projektowi, to:
• zapewnienie mechanizmów umożliwiających rozbudowę baz danych o zasoby i usługi operujące na danych przestrzennych, a pochodzące ze źródeł zewnętrznych;
• skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu dostępu do informacji;
• zapewnienie interoperacyjności baz danych przestrzennych województwa podkarpackiego;
• umożliwienie analizowania różnych danych zgromadzonych w bazach infrastruktury informacji przestrzennej województwa podkarpackiego,
• uporządkowanie przekazu informacji o regionie przy zachowaniu różnorodności tematycznej;
• zminimalizowanie zjawiska powielania danych przestrzennych w wielu źródłach w sposób prowadzący do braku ich spójności i aktualności;
• zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych na poziomach zarówno wojewódzkim, jak i krajowym.

Zakres rzeczowy
W zakres projektu wchodzi m.in.:

 • Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania;
 • Budowa portalu regionalnego w tym opracowanie i publikacja e-usług;
 • Wykonanie Ortofotomapy dla województwa podkarpackiego;
 • Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiatach;
 • Tworzenie i aktualizacja powiatowych baz GESUT;
 • Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiatach;
 • Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach;
 • Wdrożenie systemów geodezyjnych.

Partnerzy projektu
Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie i 22 partnerów – 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu.
1. Powiat bieszczadzki
2. Powiat brzozowski
3. Powiat dębicki
4. Powiat jarosławski
5. Powiat kolbuszowski
6. Powiat leski
7. Powiat leżajski
8. Powiat lubaczowski
9. Powiat łańcucki
10. Powiat mielecki
11. Powiat niżański
12. Powiat przemyski
13. Powiat przeworski
14. Powiat ropczycko-sędziszowski
15. Powiat rzeszowski
16. Powiat sanocki
17. Powiat stalowowolski
18. Powiat strzyżowski
19. Miasto Krosno
20. Miasto Przemyśl
21. Miasto Rzeszów
22. Miasto Tarnobrzeg

Beneficjenci projektu
Zakłada się, że Beneficjentami ostatecznymi (rozumianymi jako grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia) będą:

 • obywatele (osoby fizyczne, mieszkańcy regionu);
 • przedsiębiorcy (podmioty gospodarcze zainteresowane informacją przestrzenną i planami zagospodarowania przestrzennego);
 • osoby i podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną (geodeci, architekci, itp.);
 • uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

Zakładane efekty projektu

 • wzrost poziomu zadowolenia obywateli z usług świadczonych przez administrację samorządową;
 • dostosowanie poziomu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego do nowych technicznych i technologicznych wyzwań;
 • wzrost rozwoju, zakresu i jakości świadczenia e-usług, obejmujących informację przestrzenną;
 • wzrost konkurencyjności lokalnej oraz wojewódzkiej gospodarki i turystyki;
 • wzrost efektywności działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego i działań administracji samorządowej;
 • integracja informacji przestrzennej z procedurami i danymi opisowymi;
 • wdrożenie mechanizmów przepływu, integracji i harmonizacji danych;
 • integracja danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
 • harmonizacja danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
 • umożliwienie prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji rejestrów oraz map;
 • obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych;
 • zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności obsługi interesantów;
 • zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych, ewidencjach oraz bazach danych prowadzonych w starostwach;
 • podniesienie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Źródła finansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet Państwa (dotacja na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE)
Wkład własny Województwa Podkarpackiego
Wkład własny Partnerów Projektu

Wartość projektu
Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
Wartość ogółem: 180 861 148,24 zł
Wydatki kwalifikowane: 176 958 357,15 zł
Wkład UE 85%: 150 414 601,97 zł
Wkład Budżetu Państwa:  18 707 043,85 zł

 

banner PSiP