Oddział Organizacyjno-Administracyjny

Do zadań Oddziału Organizacyjno-Administracyjnego należą czynności związane między innymi z:

 1. w zakresie utrzymania budynku:
 • zakupem i gospodarką środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prasą oraz książkami (literatury specjalistycznej),
 • planowaniem i realizacją remontów bieżących pomieszczeń biurowych użytkowanych przez PODGiK,
 • planowaniem i realizacją konserwacji urządzeń znajdujących się
  w pomieszczeniach zajmowanych przez PODGiK,
 • zabezpieczenie pracowników PODGiK w środki techniczno-biurowe,
 • realizacją zadań i usług związanych z:
  1. utrzymaniem czystości, ochroną mienia, pielęgnacją zieleni,
  2. dostawą energii w tym wody i co, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, elektrycznych, serwisem windy,
 • przygotowywaniem materiałów i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie zadań prowadzonych przez Oddział,
 • opracowywaniem treści umów w zakresie zadań prowadzonych przez Oddział oraz Dyrektora,
 • prowadzeniem dokumentacji z przeglądów technicznych budynku zarządzanego przez PODGiK,
 • prowadzeniem spraw związanych z właściwym oznakowaniem budynku zarządzanego przez PODGiK,
 • współpracą z Oddziałem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
  w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami zajmowanymi przez PODGiK,
 • zgłaszaniem (poprzez pisemny wniosek) do Dyrektora PODGiK braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku.
 1. w zakresie organizacji i funkcjonowania PODGiK:
 • opracowaniem projektu Statutu i Regulaminu Organizacyjnego PODGiK i ich nowelizacji,
 • opracowaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania PODGiK,
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych wydanych przez Dyrektora,
 • prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora,
 • nadzór nad opracowaniem i aktualizacją projektów procedur kontroli zarządczej,
 • opiniowaniem zmian, mających wpływ na organizację i funkcjonowanie PODGiK,
 • inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy PODGiK,
 • zamawianiem pieczęci oraz prowadzeniem ich ewidencji we współpracy
  z Wydziałem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego,
 • prowadzeniem książki kontroli,
 • opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy PODGiK i jego nowelizacji,
 • opracowywaniem planu szkoleń pracowników PODGiK, organizowaniem
  i koordynowaniem szkoleń,
 • prowadzeniem spraw związanych ze szkoleniami, kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników PODGiK,
 • monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,
 • prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami.
 • opracowywaniem projektu Regulaminu Wynagradzania pracowników PODGIK,
 1. w zakresie obsługi klientów:
 • przyjmowanie korespondencji w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP w PODGiK,
 • obsługa sekretariatu PODGiK.
 1. w zakresie obsługi kancelaryjnej PODGiK:
 • prowadzeniem kancelarii PODGiK – przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,
 • prowadzeniem rejestru przesyłek,
 • współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, w tym współpraca z Oddziałem Organizacyjnym Starostwa.
 1. w zakresie zamówień publicznych:
 • przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez PODGiK, w oparciu o wnioski złożone przez Oddziały i stanowiska samodzielne,
 • prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań,
 • opracowywaniem planu zamówień publicznych,
 • przygotowaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
 1. w zakresie archiwum zakładowego:
 • prowadzeniem archiwum zakładowego,
 • wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • bieżącym nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
 • współpracą z komórkami organizacyjnymi PODGiK w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,
 • współpracą z Archiwum Państwowym.
 1. w zakresie skarg i wniosków: współpraca z Oddziałem Organizacyjnym Starostwa w zakresie składania wyjaśnień w procesie rozpatrywania skarg i wniosków.